Pamanhonon Kang tinudlo

1
Pamanhonon Kang tinudlo
Sa Dios, ug mahal namo,
Labi Ka nga madanihon,
Ug labi gyung matahum!
2
Gidayeg Ka, Pinalangga,
O pagkabililhon Mo,
Gimahal ko ang gugma Mo,
Ug kahiligugmaon.
3
Matahum Ka’s labing tahum,
Tam-is pa’s labing tam-is;
Malomo Ka’g maluloy-on,
Way katugbang’s katahum.
4
Puno’s mirra ang biste Mo,
Baba Mo puno’s grasya;
Nangalimyon Ka’s kasakit,
Sa gugma gigakos Ka.
5
Lana’s kalipay gidihog
Sa Dios diha Kanimo,
Gikan sa kaiglesiahan
Tingban Ka sa pagdayeg.
6
Dios nagpanalangin Nimo,
Ikaw nagmadaugon;
Naglingkod’s trono’s himaya,
Gahum, pagkahalangdon.
7
Tinguha Ka’s mga nasud,
O pagkabililhon Mo;
Labaw’s tagpulo ka libo,
Takus nga higugmaon.