Pagkalalum, O Ginoo

1
Pagkalalum, O Ginoo,
Sa gugma Mo kanako!
Lalum pa sa kadagatan,
Dili gayud matugkad!
Gugma Mo nagpakamatay,
Maangkon ko lang Ikaw;
Naghiusa nako Nimo,
Naghimong kabahin Mo.
2
Gugma Mo dagha’g gihatag,
Di sarang nga maasoy,
Pakig-usa Mo kanako
Maoy labaw sa tanan.
Kay nabatonan ko Ikaw,
Sangkap sa akong tanan;
Kanunayng matagamtaman,
Kinabuhi ko Ikaw.
3
Gugma maoy pagpadayag
Sa kaugalingon Mo,
Naghimo’s kinabuhi ko
Sibo sa diosnong plano.
Grasya Mo pagkadagaya,
Adlaw-adlaw sangkap ko,
Gihigugma, gitagad Mo,
Pagkatam-is, Ginoo.
4
Unsay makabulag nako?
Wala, kay ang gugma Mo
Hangtud man sa katapusan,
Makig-usa, magsakot!
Ako Imo, Ikaw ako,
Hingpit gayud nga usa!
Magpamatuod’s gugma Mo:
Mag-usa nato’s dayon!