Salita Ka't Espiritu

1
Salita Ka't Espiritu
Sinasamba sa 'spiritu;
Sa Salita naunawa,
Sa 'Spiritu kaugnay Ka.
2
Yamang kata'y nakaisa,
Poon, sa akin lahat Ka;
Bilang 'Spiritu't salita,
Mapasakin panustos Ka.
3
Kung Poon Ka't di Salita,
Pa'no Kang makikilala?
Kung Diyos Ka't di Espiritu,
Pa'no Kitang mahihipo?
4
Inihayag ng Salita
Ikaw, nang makilala Ka,
Elemento Mo'y 'Spiritu,
Kita'y aking mahihipo.
5
Buhay Kita't ilaw, landas,
Pagkain, kat'yakan, lakas;
Sa Salita'y naalaman
Sa 'Spiritu'y naranasan.
6
Salita sa Kasulatan
Espiritu'y nananahan
Salita'y buhay, 'Spiritu
Pagpasok sa 'spiritu ko.
7
Nang maarok Salita Mo,
Hipuin 'Spiritu Santo;
Di lang isip ang gamitin,
Sa 'spiritu'y manalangin.
8
Mahal ko ang Iyong Salita
Ika'y makasalamuha;
Puso ko ay nagsasaya,
Sa Salita, purihin Ka.