Sa ngalan ni Hesus

1
Sa ngalan ni Hesus,
Luluhod lubos;
Dila ay sasabi:
Haring l'walhati!
Poon tawagin Siya,
Lugod ng Ama;
Mal'kas na Salita,
No'ng simula pa.
2
Lahat ng nilikha,
Sa salita Niya:
Kaagad lumitaw,
Bitui't araw.
Pamunua't trono,
Anghel may hukbo,
Ayos makalangit,
Pawang marikit.
3
Sandaling bumaba,
Upang makuha
Mahal ng may sala;
Ngalang dakila.
Pinasan Niyang dusa,
Walang dungis Siya,
Pinagtagumpayan
Ang kamatayan!
4
Itinaas ito,
Nang nananalo.
Sa tanang nilikha,
Siyang nasa gitna.
Abot sa luklukan,
Ng pamunuan.
Sakdal na pahinga,
Puspos ng glorya.
5
Hesus, Siya'y tawagin,
Siya ay ibigin;
Kamangha-mangha Siya,
Kanya'ng paghanga.
Diyos Manliligtas Siya
Kristo't Poon pa.
Manalig sa Kanya
Ng may pagsamba.
6
Iluklok sa puso,
Haring si Kristo.
Pasakop sa Kanya,
Mga may sala.
Sa oras ng tukso,
Upang manalo,
Kristo'y pamunuin,
Nais Niya'y sundin.
7
Panginoong Hari,
Babalik muli.
Anghel ay kasama,
Glorya ng Ama.
Mga kaharian
At pumunuan:
Ipahayag nga Siya
Hari ng glorya.