Sa Salmo labing-anim pinakita

1
Sa Salmo labing-anim pinakita
Buhay ni Kristo nang Siya’y nasa lupa
Sa ugali’t pagpili marapat Siya
Sa tabernakulo ng Diyos tumira.
2
Sa Iyo’y tiwala Diyos Ako’y ingatan -
Anuman mangyari Diyos kanlungan Niya
“Liban sa Iyo ‘ko’y walang kabutihan”
Diyos mismo’y kausap Niyang palagian.
3
Tungkol sa mga banal nasa lupa
Sa Kanya’y marilag na bayan sila.
Sila’y lubos na kinalulugdan Niya -
Apat na Ebanghelyo’y patunay nga.
4
Ang Panginoon bahagi’t saro ko –
Sa lahat ng bagay sa Ama’y asa
Pupurihin ko Siyang Tagapayo ko
Sa salita ng Diyos nabubuhay Siya.
5
Nagalak puso at espiritu Niya,
Puri’y sa Diyos maging sa kamatayan;
Diyos di-iniwan sa Sheol kalul’wa Niya,
Sa pagkabuhay  katawan tatahan.
6
Diyos binangon Siyang may kal’walhatian;
Sa  kanan ng Ama’y Kanyang luklukan,
Puspos ng galak sa presensya ng Diyos
Lugod lubusan walang hanggang agos.