Bago mundo'y naitakda

1
Bago mundo'y naitakda,
Bugtong na Anak, Sinta;
Pinagmulan, hanggana'y Siya,
Ang Alpha at Omega.
Mga bagay na sa ngayon
Sa darating at noon
Magpakailanpaman.
2
Ito nga Siyang noong una,
Pinag-usapan nila;
'Pinangako sa Salita,
At ng mga propeta.
Nagniningning na Siya ngayon
Purihin ang Pangino'n
Magpakailanpaman.
3
Kataas-taasang langit,
Sa Kanya'y magsiawit;
Sa Kanya ay magyukuran
Lahat ng pamunuan
Lahat ng dila'y pupuri
Sa mal'walhating Hari
Magpakailanpaman.
4
Sa Diyos Ama, Sa Iyo, Kristo,
Sa Espiritu Santo:
Awit, pasalamat, himno.
Papuring walang hinto;
Tagumpay na walang hanggan,
L'walhati't karangalan.
Magpakailanpaman.