Lubusang ibukod

1
Lubusang ibukod
Sa Espiritu!
Kanyang kapuspusan,
Dapat makamtan.
Pampang titibagin,
Lusong sa 'lalim
Tamuhin lakas Niya,
Kanyang pagpala.
  Lubusang ibukod
Sa Panginoon;
Sagutin tawag Niya
Hangad yaman Niya.
2
Lubusang ibukod
Sa Espiritu!
Lumubog, nang husto
Nawala'ng ako!
Sisidla'y mabasyo
Mabasag sa Iyo;
Naghintay mapunan,
B'yaya'y agusan.
Lubusang ibukod
Sa Panginoon;
Sagutin tawag Niya
Hangad yaman Niya.
3
Lubusang ibukod
Para sa Ama;
Ang kalooban Niya
Ay isagawa.
Iwan luho't saya
Sundan natin Siya;
Akay Niya'y hintayin,
Tinig Niya'y dinggin.
Lubusang ibukod
Sa Panginoon;
Sagutin tawag Niya
Hangad yaman Niya.
4
Lubusang ibukod
Nang walang-hanggan
Layon Niya pinili,
Di aking mithi.
Sa Kanya'y naglaho,
Mga balak ko.
Tila walang-wala
Lahat 'kin pala!
Lubusang ibukod
Sa Panginoon;
Sagutin tawag Niya
Hangad yaman Niya.
5
Lubusang ibukod
Napakatamis!
Kanyang bihag mahal
May layang tanghal.
Lumaya sa sala,
Pangamba't duda;
Lumaya sa hapis,
Bigat naalis.
Lubusang ibukod
Sa Panginoon;
Sagutin tawag Niya
Hangad yaman Niya.
6
Lubusang ibukod
Anong ginhawa!
Sa Kanyang presensya
Naghintay may s'ya
Naghihintay ako
Mapunuan Mo,
Upang ang loob ko,
Lubos mapino.
Lubusang ibukod
Sa Panginoon;
Sagutin tawag Niya
Hangad yaman Niya.
7
Punan ng 'Spiritu
Ika'y narito,
Buo't pinagpala
Ako sa lo'b Niya.
Sa loob kong ilaw,
Laging tatanglaw.
Nai-bukod kailanman,
Siya'y ipamuhay.
Lubusang ibukod
Sa Panginoon;
Sagutin tawag Niya
Hangad yaman Niya.