Malaon nang naghahanap ng bukal

1
Malaon nang naghahanap ng bukal,
Di-matuyong batisan;
Walang bisa ang sa lupa'y magpagal,
Wala ring kasiyahan.
  Iniinom ko ang tubig ng buhay,
Sa bukal, di-matuyong batisan;
Kagalakang tunay,
Walang katapusan
Umiinom ng tubig ng buhay.
2
Sa ilang ng sala'y di na gagala,
Bukal natagpuan na,
Kagalakan ko'y umapaw't bumaha,
Kristo ang nagpasaya.
  Iniinom ko ang tubig ng buhay,
Sa bukal, di-matuyong batisan;
Kagalakang tunay,
Walang katapusan
Umiinom ng tubig ng buhay.
3
Kasiyahan ay lalong tumatamis,
Kay Kristo may pahinga;
Kaaliwan dito ay labis-labis,
Ako ay pinagpala.
  Iniinom ko ang tubig ng buhay,
Sa bukal, di-matuyong batisan;
Kagalakang tunay,
Walang katapusan
Umiinom ng tubig ng buhay.
4
Walang tigil ang pagtutustos dito,
Sa biyaya'y maligo;
Sa bukal na nagpapagaling mismo,
Mamamalagi ako.
  Iniinom ko ang tubig ng buhay,
Sa bukal, di-matuyong batisan;
Kagalakang tunay,
Walang katapusan
Umiinom ng tubig ng buhay.
1
Renato Haro

Santa Rosa City, Laguna, Philippines

Amen