Sala'y pinatawad ng Diyos

1
Sala'y pinatawad ng Diyos;
Sa likuran Niya'y tinapon.
Kanyang nilimot nang lubos,
Salang nilupig Niya noon.
  Sala'y pinatawad ng Diyos,
Parang ulap na pinawi,
Sala ko'y naglahong lubos!
Kailan ma'y di mababawi.
2
Diyos nagbaon sa karag'tan,
Salang simbigat ng bato.
Silangan hanggang kanluran -
Layo sa 'kin ng sala ko!