Di mabuhi's tinapay lang

1
Di mabuhi's tinapay lang,
Kondi's pu'ng mog'was baba's Dios,
Pulong Niya atong kan-on,
Himoong kinabuhi gyud.
2
Di gibuhata'g lawas ra,
Espiritu ug kalag sab;
Espiritu'y labing sulod,
Igkontak, ig-agpas sa Dios.
3
Maingon nga gikin'hanglan
Lawas mabusog's kalan-on,
Espiritu may kalan-on,
Ikaw's Imong Kaugalingon.
4
Espiritu Ka, Pulong Mo
Pagpadayag's Kaugalingon;
Espiritu Ikaw mismo,
Sa sulod namo dawaton.
5
Pagdawat sa Imong Pulong,
Di lang amo nga basahon;
Ug sa hunahuna sabton,
Espiritu sab gamiton.
6
Sa espiritu Pulong kan-on,
Sa kahiladman dawaton;
Sa paggamit's espiritu,
Iampong nasabtan's ulo.
7
Pulong magpabilin's ulo,
Bug-at lang nga kahibalo;
Apan kon dad-on's esp'ritu
Makinabuhi'g esp'ritu.
8
Kon espiritu modawat
Sa Pulong mokontak Nimo,
Matuod magkaon's Pulong,
Matandog Ka namo dayon.
9
Tudloi kami, Ginoo,
Paggamit sa espiritu;
Aron's pagbasa sa Pulong,
Makakaon mi Kanimo.