Buhing Pulong sa Dios, dagway Ka's Dios

1
Buhing Pulong sa Dios, dagway Ka's Dios,
Sulod Ka ning Pulong nasulat na;
Kanimo mapalgang kahupong's Dios,
Diha's Kasulatan mabasa Ka.
2
Way tawo nga nakakita sa Dios,
Labi pa gyud kon way Kasulatan;
Dios gipahayag Mo sa katawhan
Ug gipaila Ka's Kasulatan.
3
Hingpit Ka nga pagkalawas sa Dios,
Gihulagway Ka sa Kasulatan;
Aron kami makasabut Nimo,
Ug mahimo Kang matuod namo.
4
Esp'ritung Taghatag's-kinabuhi,
Espiritu Ka ngani sa Pulong;
Kon basahon ko sa Espiritu,
Kahupnganan's Dios maambitan ko.
5
Diha Nimo makaambitay's Dios,
Sa Pulong makakaon ko Nimo;
Pagtuon ubanan sa pag-ampo,
Kadato Mo mapahimuslan ko.
6
Tudloi paggamit's espiritu,
Magtuon's Pulong, mokontak Nimo,
Aron mausa Ka's Kasulatan,
Matag adlaw mahimong manna ko.