Ang akong kasingkasing gigutom

1
Ang akong kasingkasing gigutom,
Ug espiritu giuhaw sa Dios;
Ania ko Kanimo, Ginoo,
Ikaw ra ang gikinahanglan ko.
  Pakan-a ako ug paimna,
Busgang gigutom ug giuhaw;
Sa kalipay pun-a ug matagbaw,
Sa kagutom ug sa kauhaw.
2
Ikaw ang kalan-on ug ilimnon,
Makadasig sa espiritu ko;
Kaon-inom Nimo, nangandoy ko,
Pahimuslan Ka's pagbasa-ampo.
3
Pulong Ka nga may kahupnganan's Dios,
Esp'ritu aron kinabuhi S'ya;
Pulong Ka nga nakalan-on nako,
Esp'ritu tubig nga mainom ko.
4
Kalan-on Kang nanaug sa langit,
Batong gihampak aron mainom;
Ikaw di mahurot nga kalan-on,
Ikaw ang tubig nga sapa nako.
5
Esp'ritu kinabuhi Ka's Pulong,
Sa Pulong Mo makakaon Nimo;
Nabuhi Ka sa espiritu ko,
Akong mainom sa espiritu.
6
Sa Pulong pahimuslan Ka namo,
Magpakabusog ug di na gutmon,
Sa espiritu moliso Nimo,
Imnon Ka hangtud di na uhawon.
7
Kaon-inom Kanimo, Ginoo,
Kaon-pagbasa, inom-pag-ampo;
Basa-ampo, kaon-inom Nimo,
Basa-ampo, maangkon Ka namo.
8
Dinhi Ginoo, mokaon Nimo,
Sa Espiritu'g Pulong Mo pun-a;
Mahimo Ka untang pista nako,
Nga wa sukad mapahimusli's tawo.