Tibuok Biblia ginhawa's Dios

1
Tibuok Biblia ginhawa's Dios,
Giginhawa sa Espiritu N'ya;
Gisulat sa mga diosnong tawo,
Aron mahatag ang kadato N'ya.
2
Gininhawa's Dios, kahayag sa tawo,
Diosnong kahayag, tawo 'yang lamdagan
Diha's kangitngit, aron makit-an
Tinuod n'ya nga panginahanglan.
3
Gininhawa's Dios, kinabuhi's tawo,
Nagpaambit's diosnong kinaiya;
Nagbuhi ug nag-anak pag-usab,
Nag-usab's kalag, nagbag-o nato.
4
Gininhawa's Dios, kaalam sa tawo,
Kahibalo's Dios magtudlo sa tawo,
Nagpakita's dayong tuyo sa Dios,
Naggiya's tawo unsaon pagkab-ot.
5
Gininhawa sa Dios, kusog sa tawo,
Diosnong gahum gisangkap kanato;
Aron ang gikapoy ug naluya
Magamhang motuman sa plano N'ya.
6
Gininhawa's Dios, ginhawaon ta,
Aron makapahimulos ta N'ya;
Dawaton pina'gi's espiritu,
Tanang kinahanglan S'yay magtagbo.