Ginoong Jesus, nahimo Kang

1
Ginoong Jesus, nahimo Kang
"Kaliwat's babaye,"
Gianak's ulay, ginganlan
Ngani sa ngalan sa tawo.
Gisul-ob Mong kina'ya's tawo,
Yawa tunobtunoban;
Sa Krus ulo n'ya gisamdan
Sa plano's Dios nagtuman.
  Himaya nakita's
Tawhanong katahum,
Pagka-tawo Mo, Ginoo
Pagkahalangdon.
2
Isip tawo, sa pagpakatawo
Unod, dugo gisul-ob;
Aron Satanas laglagon,
Puli ug alang namo.
Jesus Ikaw nga ginganlan,
Emmanuel sab nailhan;
Nahimong among Manlul'was,
Nga kanamo nagluwas.
3
Ikawng "Katapusang Adam,"
"Ikaduha nga tawo,"
Ulo's bag-ong kabuhatan,
Labaw pa's unang tawo.
Pagkinabuhi ug gawi
Anak gayud sa tawo;
Karon bisan naa's langit
Dagway gihapon sa tawo.
4
Sa panahong gitudlo's Dios
Mobalik Ka, Ginoo,
Dunay himaya's Amahan
Dagway gihapon sa tawo.
Bisan sa trono's paghukom
Anak sa tawo gihapon
Ug magpabiling tawhanon
Hangtud gayud sa dayon.