Karaan ang tinubdan Mo

1
Karaan ang tinubdan Mo,
Wa pang kanhing eternidad,
Way katapusang Amahan,
Ang dako nga Ako Mao!
2
Bisan sa tawo nakig-uban,
Apan uban's Dios sa dayon!
Kahingpit way kinutoban,
Sama gyud sa Dios sa tanan!
3
Sama's Dios ang gigikanan,
Sa wala pang kabuhatan;
Sa kinaunhan, una Ka,
Kanimo way nag-una pa!
4
Ginoo, di Ka mausab,
Hangtud Ka man's eternidad;
Wa nay ulahi pa Nimo,
Kanimo wa nay mosunod!
5
Sama's Amahan kahingpit
Kaniya wa Ka maglahi;
Ikawng Alpa ug ang Una,
Ang Omega'g ang Ulahi!
6
Daygon, wa Kay katapusan,
Ituboy kay hingpit Ka man;
Pagkadako's kahupnganan,
Ikaw walay kinutoban!