Gianak gyud's Espiritu

1
Gianak gyud's Espiritu,
Sa natawo si Cristo;
Ug sa wa pa mag-alagad,
Napuno's Espiritu.
Apan gibautismohan pa's
Espiritu's itaas,
Sa pagsugod N'ya'g alagad,
Gisul-oban S'ya's gahum.
2
Si Pedro'g mga tinun-an
Gianak's Espiritu,
Niginhawa's Espiritu,
Sa gihuypan ni Cristo.
Apan gibautismohan pa's
Espiritu's itaas,
Sa gisangkapang magsilbe,
Gisul-oban sa gahum.
3
Si Saulo nga taga-Tarso,
Gianak's Espiritu;
Nakadawat's kahupnganan
Sa Espiritu Santo;
Apan gibautismohan pa's
Espiritu's itaas,
Sa pagpandong kan'ya's kamot,
Sa gahum gisul-oban.
4
Gianak sab ta's Esp'ritu
Sa panahon's pagtoo,
Karon nag-imnanan Niya,
Nagsige'g dawat Niya.
Apan bautismohan sab ta's,
Espiritu's itaas,
Sa pag-alagad sangkapan,
Ug sa gahum sul-oban.
5
Bautismohi's Espiritu,
M'oy kinahanglan karon;
Bistihe's langitnong gahum,
Ug Siya ang pabut-on.
Ning takna, bautismohi na!
Kanimo nag-ampo mi;
Tubaga Ginoo, karon,
Sul-obi's Imong gahum!