Nikayab nang Manluluwas

1
Nikayab nang Manluluwas,
Didto sa kahitas-an,
Gipurongan sa Amahan's
Himaya'g kadungganan;
Gihimo S'yang Ulo's tanan,
Ginoo di hilabwan.
2
Didto sa Dios S'ya nikayab,
Espiritu gibubo,
Gibubo sa Iyang Lawas,
Mga bahin magamhan;
Aron Ginoo sa tanan,
Iglesia mag-ambahan.
3
Diha sa pagpakatawo,
Ang Dios gidala N'ya's tawo;
Sa namatay S'ya'g nabanhaw,
Tawo gidala N'ya sa Dios;
Dios ug tawo magkasagol,
Diha Niya maumol.
4
Karon nikayab si Cristo,
Ug nilingkod sa trono;
Ginoo's tanang ginoo,
Iyahang pagkaulo;
Sa pagbubo's Espiritu
Masayran S'ya nga mao.
5
Ning pagbubo naamgohan's
Iglesiang pagkunsad N'ya;
Gibautismohang Iglesia
Ning Espiritu Niya;
Bautismo sa Espiritu
Nahimo na gyud's hangtud.
6
Hallelujah, nahuman na,
Kas-a, nahuman's dayon!
Hallelujah, nalakip ta,
Nalakip dagko'g gagmay!
Daygon S'ya sa Espiritu,
Sa bautismo's Iglesia!