O malipayong balita kini

1
O malipayong balita kini!
Nabautismohan ta's Esp'ritu;
Dawata na ang kamatuoran,
Nabautismohan's Espiritu.
  Dawata na!
Sa pagtoo dawata na;
Dawata na!
Ang kamatuorang nahuman.
2
Tin-awng gisulti sa testamento,
Nabautismohan ta's Esp'ritu;
Kompleto na ug kuptan lang nato,
Nabautismohan's Espiritu.
  Kupti! Kupti!
Sa buhing pagtoo, kupti;
Kupti! Kupti!
Nahumang kamat'oran kupti.
3
Espiritu's Iglesia gibubo,
Nabautismohan ta's Esp'ritu;
Pahat S'yang naambitan sa tanan,
Nabautismohan's Espiritu.
  Ambiti na!
Ambiti's buhing pagtoo;
Ambiti na!
Ang nahumang kamatuoran.
4
Husto, naa's baruganan's Lawas,
Mobuhat ning kamatuoran;
Wad-ong katahap, di na maghulat,
Buhaton karon sa pagtoo.
  Buhata na!
Buhata na sa pagtoo;
Buhata na!
Kining nahumang kamat'oran.