Sa bagong langit lupa

1
Sa bagong langit lupa,
May Bagong Her’salem;
Diyos nagsilang sa kanya,
May sinag ng glorya.
  Taglay larawan ng Diyos;
Bahagi’y glorya ng Diyos;
Pangino’n naro’n Mismo,
Lunsod ng Diyos ito!
2
Perlas lahat ng pinto;
Sa lunsod na ginto,
May ginintuang kalye,
Pundasyon ay dose.
3
Dala’y buhay sa lunsod,
Ng kristal na ilog;
Puno ng buhay naman,
Dulot kasiyahan.
4
Sa lunsod maliwanag,
Diyos ay lahat-lahat;
Diyos sa lo’b ng Kordero,
Ilaw na totoo.