Sa Ama ako’y sasang-ayon

1
Sa Ama ako’y sasang-ayon,
Sa kaaway tatanggi;
Nang ang Kanyang payo’t layon
Magawang may pagwagi.
Kapag sumusunod ako,
Awtoridad bigyan Mo,
Upang matupad layon Mo,
Sa lakas ng ’Spiritu.
2
Sa Ama ako’y sasang-ayon,
Sa kaaway tatanggi;
Ingatan ng Panginoon,
Saloobin ko’t gawi.
Kung sa aking pagtalima,
Satanas ay humadlang,
Hesus, bigyan akong awa;
Utos Mo’y mapakinggan.
3
Sa Ama ako’y sasang-ayon,
Sa kaaway tatanggi;
Ako’y susunod sa Kanya
Ang dusa ma’y mang-api.
Kung ako ay iingatan
Ng aking Panginoon;
Pagsubok man o kalaban,
Ako’y di mahadlangan.