Sugod, sundalo, sugod

1
Sugod, sundalo, sugod!
At makipagbaka;
Awitin ng paglusob -
“Tayo’y nanalo na!”
Karimlan ay umurong,
Satanas nabagbag;
Hari nati’y sumulong,
Tagumpay nahayag.
2
Sugod, sundalo, sugod!
Si Hesus masdan mo,
Gantimpala mo’y trono,
Kung ika’y nanalo.
’Spirituwal ang labanan
Hindi makalupa;
Tayo’y pinaligiran
Ng puwersang masama.
3
Sugod, sundalo, sugod!
Kamtin mo ang trono,
Pagkabuhay ni Kristo
Ang kalakasan mo.
Kapangyariha’y Kanya,
Kaaway puksain,
Ika’y itataas Niya,
Tagumpay awitin.
4
Sugod, sundalo, sugod!
Trono’y para sa iyo,
Sa piging Niya magsalo,
Lubos ang galak mo.
Nabuhay kasama Niya,
Lumuklok sa langit,
Malayo na sa giyera,
Sa sala’t ligalig.
5
Sugod, sundalo, sugod!
Manahin ang trono,
Sa lupa ka hinango,
Kaharia’y sa iyo,
Hinaharap maganda,
Walang takot, dilim,
Kristo’y laging kasama,
Pag-ibig Niya’y kamtin.
6
Galak ang sigaw, sugod!
Kamtin mo ang putong!
Awit-tagumpay ’sulong
Sa bundok ng Sion.
Kordero’y nagtagumpay!
At nasa trono Siya!
Puri’t galak ialay,
Dapat manaig Siya.