Magiging mandaraig ba

1
Magiging mandaraig ba?
Tawag ni Kristo!
Tagasunod, nais mo ba?
Kahit di tanto?
  Magiging mandaraig ba?
Pagpasiyahan mo,
Ngayon ay tumatawag Siya,
Putong kamtin mo!
2
Magiging mandaraig ba?
Lapit sa Kanya!
“Unang pag-ibig” sa Kanya,
Huwag magpabaya.
3
Magiging mandaraig ba?
Asa’y buhay Niya;
Sa pag-uusig magdusa,
Maging tapat ka.
4
Magiging mandaraig ba?
Maging saksi ka!
Iwan relihiyon, makuha
Ang “tagong manna.”
5
Magiging mandaraig ba,
Tunay at wagas?
Kasamaan ay mapuksa,
Sa iyo ang lakas.
6
Magiging mandaraig ba?
Kristo’y asahan;
Walang mantsa’ng kamatayan,
Iyong kasuotan.
7
Magiging mandaraig ba?
Ngalan huwag ’kaila!
Tupdin ang Kanyang salita,
Gawin iyong kaya.
8
Magiging mandaraig ba?
Kamtin higit pa:
Huwag maging malahininga,
Ni palalo pa!
9
Magiging mandaraig ba?
Tinatawag ka,
Ngayon ba’y tapat sa Kanya,
Tupdin atas Niya?