Bahay Mong tirahan

1
Bahay Mong tirahan
      Mahal kaharian
      Binili N’ya ekklesia ng
      Dugong mahalaga.
2
Mahal kong ekklesia
      Pader nakatayo
      Sa  Iyong mata’y mahalaga
      Kamay Mo’y inanyo.
3
Ibigay sa kanya
      Hirap at balisa
      Lumuha man manalangin
      Tapos na ang dusa.
4
Galak kong sukdulan
      Ganti’y makalangit,
      Kaisahan at panata
      Pag-ibig, papuri.
5
‘Yong katotohanan
      Tiyak magtatagal
      Makalangit glorya’t galak
      Sa Sion binigay.