Kristo’t Kanyang mapanubos na gawa

1
Kristo’t Kanyang mapanubos na gawa,
Nagligtas sa nananampalataya.
Ibang doktrina’y wala na sa kredo
Pansinin gawa’t persona ni Kristo.
2
Turong ginagamit nang hindi tama,
“Doktrinang hangin” pagkai-sa sinira
Banal hinipang palayo sa Ulo
Katawa’y pininsala di matayo.
3
Kaya bitiwan lahat ng doktrina
Panghawakan kredo ng pagkakai-sa.
Sa Pangino’ng ’Spiritu tayo’y isa,
Pagkai-sa lamang, iba’y bitiwan na.
4
Hawakan katotohanan—si Kristo,
Mapalaya sa mga sekta tayo,
Lumago tungo kay Kristo na Ulo,
Kapuspusan ng Katawan matamo.
5
Pagkai-sa sa pananalig abutin,
“Hangin ng pagtuturo” h’wag pansinin;
Realidad nati’y Kristong ’Spiritu
Hawakan nang Katawa’y mapalago.