Mangagalak sa ating Panginoon

1
Mangagalak sa ating Panginoon,
Kinalag Niya’ng mga gapos,
Ako’y malaya, tinubos ng dugo,
Si Hesus ay aking lubos.
  Kung Diyos ay atin,
Kung Diyos ay atin,
Kung Diyos ay atin,
Sino ang kalaban? Sino nga?
Sino ang kinatatakutan?
2
Magmalakas sa ating Panginoon,
Mangagalak sa lakas Niya;
Kung tayo’y tapat sa katotohanan,
Siyang maging lakas at kuta.
3
Manalig sa Salita’t pangako Niya,
Kay Kristo’y pawang “Siya Nawa”;
Mundo ma’y lumipas, ang Salita Niya
Tiyak mananatili pa.
4
Manatili sa ating Panginoon,
Sa Kanyang kapangyarihan;
At mula sa kamay ng Panginoon
Di maagaw ninuman.