Naniniwala ako

1
Naniniwala ako,
Kay Hesus na Kordero,
Dumaan sa looban,
Diyos ay papurihan!
Ako’y pinaging-banal,
Sa Kanyang dugong mahal,
Ligtas sa sala’t mundo,
Purihin ang Kordero!
  Aleluya! Aleluya!
Sa tabing na nahati,
Dumaang may l’walhati;
Aleluya! Aleluya!
Namumuhay sa harapan ng Hari.
2
Lampas sa unang tabing,
Sa dakong banal datnin,
Tustos ng Diyos natamo,
Puri sa Kordero!
Sa Diyos walang sagabal,
Sa altar pinabanal,
Itakwil ang pangmundo,
Purihin ang Kordero.
3
Ikal’wang tabing buksan,
Sa kabanal-banalan,
Sa luklukan ng b’yaya,
Puri, Aleluya!
Ako’y sa Diyos mamuhay,
Sa ’spiritwal na bahay,
Di mag-iisang muli,
Sa Kordero ang puri!
4
Saserdote nga ng Diyos,
Pagka’t ako’y tinubos,
Tiyak ang katayuan,
Diyos ay papurihan!
Ako’y nasa ’spiritu,
L’walhati ay natamo,
Araw at gabi rito,
Purihin ang Kordero!