Anak ng Tao nasa trono ngayon

1
Anak ng Tao nasa trono ngayon;
Anak ng Tao, Siyang nangunguna
Sa Nagtagumpay sa trono ay sundan
Kay Hesus magmartsa at mag-awitan.
2
Kasama Siyang patuloy sa trono
Madilim at malupit man ang mundo;
Sa trono’y kasama Niyang itaas
Tayo ngang dating bihag ni Satanas.
3
Bilang ang mga anak na tinawag;
Hantungan natin ay magiging hari:
Mga pang-mundo ay ating iwaksi
Panginoon ay dapat na magsuri.
4
Ating panloob na bahagi’t puso;
Lubos suriin, sunugin, linisin;
H’wag mangamba sa pagsunog, pagsuri
Mab’yayang dalaw ito ng Diyos sa ‘tin.
5
Sa palibot ng trono’y bahag-hari
Kasama ang Tao maluwalhati
Paghatol ng Diyos marapat sa atin
Nguni’t niligtas tayo nang magpuri.