Gitoohan kong taho

1
Gitoohan kong taho,
Hallelujah’s Cordero!
Nakalabang na’s sawang,
O himaya sa Dios!
Nia dapig ni Jesus,
Gibalaan’s halaran,
Namatay na sa sala,
Hallelujah’s Cordero!
  Hallelujah! nakalabang
Sa tabil nga nagisi,
Ngadto’s kahimayaan;
Hallelujah! nia ako
Nabuhi sa atubangan sa Hari.
2
Hari ko’g sacerdote,
Hallelujah’s Cordero!
Sa paghinlo sa dugo,
O himaya sa Dios!
Sa gahum’s Espiritu,
Nabuhi matag adlaw’s
Dapit Labing Balaan,
Hallelujah’s Cordero!
3
Nakalabang sa tabil,
Hallelujah’s Cordero!
Nga kanhi nagsalipod,
O himaya sa Dios!
Dugo m’oy nagpasulod
Sa pagkabalaan’s Dios,
Sala’g “ako” natapos,
Hallelujah’s Cordero!
4
Nia’s Labing Balaan,
Hallelujah’s Cordero!
Nakalabang sa tabil,
O himaya sa Dios!
Gibalaan na sa Dios
Pinaagi sa dugo,
Ginoo puy-anan ko,
Hallelujah’s Cordero!