Yaman ng Tagapagligtas

1
Yaman ng Tagapagligtas,
Di-malirip, malawak;
Kapuspusan ng Pagka-Diyos,
Maranasan nang payak.
  Yaman ng Tagapagligtas,
Sa akin nakalaan;
Bagama’t hindi masukat,
Aking katotohanan!
2
Yaman ng Tagapagligtas,
Sa lahat sumasakop;
Buhay, liwanag, at lakas,
Dunong, aliw, at kupkop.
3
Katubusan, kaligtasan,
At pagkabuhay-muli;
Nagpapabanal sa tanan,
At lumuluwalhati!
4
Yaman ng Tagapagligtas -
Persona, pag-aari;
Mismong Diyos ang aking lahat,
Puso ko’y nabighani.
5
Yaman ng Tagapagligtas,
Di masukat, gayunman;
Luwang, haba, lalim, taas,
Ay aking kagalakan.
6
Walang hanggang mga yaman,
Nawa’y aking malaman;
Kristo’y ganap maranasan,
Ang iba’y bahaginan.