Kalooban Mo ang siyang sundin

1
Kalooban Mo ang siyang sundin,
Luad ako na huhugisin,
Ayon sa ibig Mo ay gawin,
Ako’y handa at masunurin.
2
Kalooban Mo nawa’y gawin,
Ako ngayon ay Iyong subukin,
Ako’y hugasa’t paputiin,
Ikaw lamang ang hihintayin.
3
Kalooban Mo ang siyang sundin,
Ako’y tulungan, ang dalangin,
Kapangyarihan ay Iyo rin,
Ako’y hipuin, pagalingin.
4
Kalooban Mo ang siyang sundin,
Ako’y lubusan Mong sakupin.
Espiritu Mo ako’y pun’in,
Kristo ang mabuhay sa akin.