Malaon nang naghahanap

1
Malaon nang naghahanap
Ng bukal na malamig,
Nang mapawi ang init ng
Uhaw sa Kanyang tubig.
  Aleluya! Natagpuan
Inaasam kong lunas!
Kay Hesus may kasiyahan;
Buhay Niya ang nagligtas.
2
Ipa lang ang kinakain,
Lakas halos ubusin,
Lalong masarap mithiin,
Lalo pang gugutumin.
  Aleluya! Natagpuan
Inaasam kong lunas!
Kay Hesus may kasiyahan;
Buhay Niya ang nagligtas.
3
Dukhang nagnasa ng yamang
Mag’bigay kasiyahan,
Sukal ang natamo lamang,
Samo’y pinagtawanan.
  Aleluya! Natagpuan
Inaasam kong lunas!
Kay Hesus may kasiyahan;
Buhay Niya ang nagligtas.
4
Bukal ng tubig umagos,
Tinapay tumutustos,
Yamang hindi mauubos,
Ang aking Manunubos.
  Aleluya! Natagpuan
Inaasam kong lunas!
Kay Hesus may kasiyahan;
Buhay Niya ang nagligtas.