Halina, Bukal ng b’yaya

1
Halina, Bukal ng b’yaya,
Paawitin puso ko;
Daloy pa, Ilog ng awa,
Laksan ang puri sa Iyo.
Nang ako’y malayo sa Diyos,
Pinaghanap ni Hesus,
At ako’y Kanyang tinubos,
Dugo Niya’y ibinuhos.
2
Nagkautang sa biyaya,
Nagpapigil sa Kanya!
Sa Iyo’y talian ng b’yaya,
Puso kong gumagala.
Landas Mo’y ituro sa ’kin,
Biyaya Mo’y subukin,
Pag-ibig ng Diyos tamuhin,
Halaga Niya’y awitin.
3
Ako’y nagpagala-gala;
Nilisan Diyos kong mahal:
Puso ko’y bihagin nawa
Ng Espiritung banal.
Ligtas sa sala’t panganib,
Binili na ng dugo,
Patotoo sa daigdig,
’Sang anak ng Diyos ako.