Ako ay kay Hesus

1
Ako ay kay Hesus,
Di sa sarili;
Lahat ng ako’t akin
Sa Kanyang tangi.
2
Ako ay kay Hesus,
Hari’t Pangino’n;
Sa puso ko’y namuno
Sa lahat ngayon.
3
Ako ay kay Hesus;
Anong manakit,
Kung ako’y hawakan Niya
Ng Kanyang bisig?
4
Ako ay kay Hesus;
Anong pag pala!
Sa dugong mahalaga,
Binili nga Niya.
5
Ako ay kay Hesus;
Para Siya sa ’kin;
Ako’y Kanya, Siya’y akin
Palagian din.
6
Ako ay kay Hesus;
At kaluluwa ko’y
Iingatan Niyang lubos
Sa kamatayan.
7
Ako ay kay Hesus
Di katagalan -
Kasama ng Manliligtas
Sa karangalan.