Aming paggunita sa Iyo

1
Aming paggunita sa Iyo
Ay pagsamba sa Iyo Mismo;
Minamahal, mahalaga,
Mayaman, kamangha-mangha.
  Angkop Ka sa kailangan ko,
Puri’y umapaw sa puso!
Nasisiyahan akong lubos,
Di-masaid ang Iyong tustos.
2
Diyos na tunay at malinaw,
Diyos na pag-ibig at ilaw;
Bilang Diyos, buhay Ka sa amin,
Diyos na mapagbiyaya rin.
3
Tao Kang matimyas, tunay,
Pino, mabuti’t dalisay;
Puso ng Diyos nilugod Mo,
Nabihag Mo ang puso ko.
4
Mababang alipin Ka rin,
Naglingkod para sa amin;
Sumunod hanggang mamatay,
Nang kami’y mabigyang buhay.
5
Bukod dito ay Hari Ka,
Pinahiran ng Diyos Ama;
Ayon sa buhay naghahari,
Kami Iyong kasamang hari.
6
Sa pag-alaala sa Iyo
Sarili Mo ay matamo;
Sa pag-ibig, Ika’y tamasa,
Kami ay Iyong kapareha.