Mateo 25:1-13

  Mateo 25:1-13
1
Ilawang may langis—O Pangino’n,
Ilawang may langis ngayon!
Kami Iyong ibaling sa ’spiritu,
Daloy ng langis di-hihinto.
  Hesus, Amen, Aleluya!
O gabi’t araw nagniningas!
Hesus, Ama, Aleluya!
’Spiritu’y malakas!
2
Langis ay kailangan ng sisidlan,
Di-malagay sa kahih’yan;
Babaran buong kalul’wa namin
Nang langis kami’y kapunuin.
  Kapunuin kami Hesus!
Sarili Mo’y ibigay sa ’min!
Babaran nga kami Hesus!
Kami ang kapunuin!
3
Tuloy pagningas hanggang dumating
Araw Siya’y sasalubungin.
Kasama Niya tayo sa kasalan,
Tuloy pa rin nagniningasan!
  Halika na! O Pangino’n!
Tingnan kami’y nagliliwanag!
Halika na! O Pangino’n!
Sa Nobya Mo’y magalak!