Panginoon muling nabuhay na

1
Panginoon muling nabuhay na,
Hatol ng kamatayan lipas na.
Sa loob Niya, tapos kamatayan
Libingan ni Hesus walang laman!
2
Panginoon muling nabuhay na,
Kalakip Niya tayong bumangon na!
Sa Kanyang libingan dyablo’y talo
Sa pagkabuhay, tayo’y panalo.
3
Panginoon muling-nabuhay na,
Tungo sa Diyos tayo’y natubos na!
Sa Kabanal-banalan, tayo na
Sa presensya ng Diyos kasama Siya.
4
Panginoon, muling-nabuhay na!
Sa tabing naunang pumasok Siya.
Sa labas ng kampo, tayo’y saksi.
Siya’y nabuhay, laksan ang pagbunyi!