Kumain ng tinapay ng buhay

  Kumain ng tinapay ng buhay,
Uminom din sa bukal ng tubig;
Ang sinumang umiinom,
Hindi muling mauuhaw.
  Hindi ba mauuhaw?
Hindi nga mauuhaw!
Hindi ba mauuhaw?
Iyan ang sabi ni Hesus,
Ang sinumang umiinom
Hindi muling mauuhaw.