Ang gingharian sa Dios

1
Ang gingharian sa Dios
Maoy paghari N’ya;
Pagbuot N’ya kini nga
Magtunhay’s han-ay N’ya.
Hingpit gyud N’yang gamiton
Ang Iyang kagahum
Sulod’s gingharian N’ya
Ug sa eternidad.
2
Sa trono nga m’oy sentro’s
Diosnong kagamhanan,
Dios naghari sa tuyo
Nga mahusayng tanan.
Pagkaulo’g-ginoo
S’ya ray magmintinar,
Kay Hari’s gingharian,
Magmando S’ya’s tanan.
3
Paghari’s gingharian
Pagbu’t N’ya gibuhat,
Ug diha’s pagduma’ N’ya
Tuyo N’ya matuman.
Sa gingharian ra’s Dios
Mapanalanginan;
Moagay man’s trono N’ya
Sulog’s kinabuhi.
4
Ma’yong gawi maato
Kon magpasakop’s Dios;
Pagsupak’s Pagkaulo,
Gigikanan’s sala.
Satanas dunay tumong—
Trono’s Dios pukanon;
Tumong tang makaila
Sa pagbuot Niya.
5
Sulod’s gingharian’s Dios
Cristo gipadako;
Amahan mahimaya
Kon maghari’s Cristo.
Kon Dios ang nagdumala,
Tanan bulahan gyud;
Himaya’s Dios madayag,
Kon maghari’s Cristo.
6
Katumanan’s panahon
S’yay mag-ulo’s tanan,
Ilhon’s tanan S’yay Hari,
Simbahon S’ya’s tanan.
Paghari’s kinabuhi
Matilawan karon,
Magpadali’s gingharian
Ang pagpasakop ta.