Gingharian’s Dios sa yuta

1
Gingharian’s Dios sa yuta
M’oy pagbuot N’ya sa sulod;
Si Cristo ni’s sulod nato,
Ginoo’g Haring magbuot.
2
Kinabuhi’g kagahum N’ya
Nagpalingkod N’ya’s trono ta
Magduma’s pulong ug gawi,
Ug magbalaod’s sulod ta.
3
Paghari N’ya sa sulod ta,
Magtukod’s Gingharian N’ya,
Nagpasalig maghari S’ya,
Mag-andam alang’s tuyo’s Dios.
4
Sa paghari N’ya’s sulod ta,
Kinabuhi isangkap N’ya;
Kon S’yay Ginoo ug Hari,
Matagbaw ta’s kadato N’ya.
5
Paghari N’ya gikan’s sulod
Kahupong mapamatud-an;
Paghari’s ’yang gingharian,
Lawas bulahan, matukod.
6
Langitnong paghari’s sulod
Magkinabuhing langitnon;
Pagpasakop’s pagbuot N’ya,
Gipadayag nato S’yay Hari.
7
Mabuhi ta’s gingharian,
Langitnong gahum maato
Maggawi’g makigbisug ta
Hangtud Gingharian makita.