Mosilbe’g buhat sud’s Lawas

1
Mosilbe’g buhat sud’s Lawas,
Gipasabut N’ya kini;
Kay ang Lawas m’oy tuyo N’ya,
Mosunod gyud ta ni’ni.
  Mosilbe’g buhat sud’s Lawas,
Di gyud kinaugalingon;
Isip mga bahin’s Lawas,
Magtambayayongay ta.
2
Mga bahin tang gibuhi,
Di tinagsang gawasnon;
Usa gyud tang moalagad,
Kay masigkabahin man.
3
Buhing bato tang gitukod,
Himoong balay sa Dios;
Bal’ang mga sacerdote
Usa nga mag-alagad.
4
Tukoron gyud ta pag-usa,
Mangalagad’s pwesto ta;
Sukaranan’s pag-alagad
Kinaiya man’s Lawas.
5
Magbuhat ug mag-alagad,
Sangkapan una’s Lawas;
Kay kon kita mahimulag,
Mawad-an’s kapuslanan.
6
Makaambit’s kadato N’ya
Kon mag-alagad’s Lawas;
Kon mga bahin maglihok
Mabatonang sukod N’ya.
7
Mounong gyud ta sa Ulo,
Aron usang magtubo;
Sangkap nga gikan sa Ulo
Moagay ngadto’s Lawas.
8
Lawas ihalad, usba ko,
Pasayra’s pagbuot Mo;
Pailha sa Lawas aron
Su’d ni’ni mag-alagad.