Dag-ong kaaway sa dugo

1
Dag-ong kaaway sa dugo
Ni Cristong Mananaug,
Sa nahuma’g gahum ni’ni
Maimong kadaugan.
  Dag-ong kaaway sa dugo
Ni Cristong Mananaug,
Sa nahuma’g gahum ni’ni
Maimong kadaugan.
2
Sukling nagsumbong nga yawa,
Sa dugo’s Mananaug,
Dugong modepensa nimo
Sa pagdaut’s kaaway.
3
Toohing Dios kasaligan,
Sa dugo’s Mananaug,
Dawatang pagpasaylo N’ya,
Sa dugo’s Manunubos.
4
Ipailang posisyon mo,
Sa dugo’s Mananaug,
Sa madaugong dugo N’ya,
Ambit sa ’yang pagdaug.
5
Angkonang pagbulot-an N’ya,
Sa dugo’s Mananaug,
Dugong Jesus gamita lang,
Ug pildehang kaaway.
6
Magbarug sa kalangitan,
Sa dugo’s Mananaug,
Sa gahum Niyang nikayab
Yataking pamunoan.