Sa presensya Mo maghilom ako

1
Sa presensya Mo maghilom ako,
Sa kahiladman moduol Nimo;
Mag-ampo dili sa paagi ko,
Pag-ampo Mo maoy pag-ampo ko.
2
Morag naminaw Ka nako’s langit,
Apan’s esp’ritu ko nagpuyo Ka;
M’orag nag-ampo ko nganha Nimo,
Ikaw diayng nag-ampo’s esp’ritu.
3
Kon way pulong makaasoy’s luwan,
Espiritu mag-agulo’s sulod;
Di sa pulong isulti kong hangyo
Kondi’s ampo Mong di ikaasoy.
4
Ginhawaon ko Ikaw, Ginoo,
Kan-on, imnon ingon nga sangkap ko.
Lalum pang ambitayay ihatag,
Aron kanako Ikaw madayag.
5
Sa pakig-ambitay naghayag Ka,
Sa dugo Mo gihinloan gyud ko;
Kahayag Mo di lang mahalon ko,
Madayag gyud Ka, tin-awng makita.
6
Lana Mo nagdihog’s tanang bahin,
Way hunong nga gidihog Ka’s sulod;
Mokunhod Ko, magsige Ka’g tubo,
Hingpit Kang madayag dinhi nako.
7
Kaugalingon buksan, mosulod Ka;
Buksan alang’s uban, moagay Ka;
Nianang sulog, pag-ambitay’s sulod,
Madayag Ka nga kinabuhi ko.