Ang tawag among nadunggan

1
Ang tawag among nadunggan,
“Duol’s Labing Balaan,”
Aron himaya masud-ong
Kasanag’s Imong nawong.
  Moduol’s Labing Balaan,
Pina’gi’s incienso man;
Tabil nga nagbulag wa na,
May kaisug sudlon ta.
2
Moduol’s Labing Balaan
Agi’s bag-o nga dalan,
Bag-o pa gyud nga gibuksan;
Pagkamahimayaon.
3
Moduol kita’s atong Dios,
Nga naglingkod sa trono;
Dalan’s himaya gibuksan
Sa krus ug Iyang dugo.
4
Moduol’s bag-ong panahon,
Maisug, masaligon.
Magpa’mulos’ tuyong dayon,
Daan di na lingion.
5
Daygon kay kaduolan man,
Sulod’s Labing Balaan,
Dios Ka namo’g tawo mi Nimo;
Dinhi magpuyo’s dayon.