Di’s pagpanlimbasug

1
Di’s pagpanlimbasug,
Kondi’s pagtugyan,
Makapahulay ko
Sa pangabudlay.
Di’s pagbuot-buot
Kondi’s pagsugot,
Makagawas’ sala,
Magawas’ gapos.
2
Di sa letra, kondi’
Sa Espiritu,
Mahimut-an sa Dios;
Ako mabuhi.
Di’s mga pagtudlo,
Kondi’s dihog Mo,
Madan-agan ko ug
Makaambitay.
3
Di’s pagbuot ko nga
Modagan’s lumba,
Kondi’s kaluoy Mo
Grasya madawat.
Di sa kahibalo,
Kondi’s grasya ra,
Makalatas’ pait,
Nimo masama.
4
Di sa mga pulong,
Kondi’s gahum Mo,
Makag’ya’s nasaag
Sa kinabuhi’s Dios.
Di sa kaalam ko,
Kondi’s Esp’ritu,
Maghaum nako’s
Pagtuman’s Pulong Mo.