May ngalang gustong awiton

1
May ngalang gustong awiton,
Nga labing bililhon;
Sonata sa pamati ko,
Labi nga matahum.
  O mahal ko’s Jesus,
O mahal ko’s Jesus,
O mahal ko’s Jesus,
Kay mahal man ko Niya!
2
Nag-asoy’s gugma’s Manlul’was,
Namatay’s pagluwas,
Sa dugong giula Niya,
Alang’s makasasala.
3
Tagana’s Amahan nako,
Gugma matag adlaw;
Bisan mangitngit ang dalan,
Naghayag S’ya’s gilakwan.
4
Mobati S’yang nahigugma
Sa kasub-anan ko;
Sa pag-antus S’ya motabang
Di mabuhat’s uban.