Daygon Ka sa misteryo Mo

1
Daygon Ka sa misteryo Mo,
Makakontak gyud ko Nimo;
Kanhi di gyud Ka maduol,
Karon Espiritu nang duol.
2
Amahan, Anak, Espiritu,
Dios, dayong kinabuhi ko;
Kanako sangkap Kang hingpit,
Kinaiya Mo maambit.
3
Dios mao ang Espiritu,
Daw hangin niabot nako;
Ni’ni masinatian ko
Katingad-an N’yang misteryo.
4
Pagkamao’g na’s Amahan
Na’ng tanan’s Anak nga mahal,
Tanang kadato sa Anak
Naa karon’s Espiritu.
5
Esp’ritu nikunsad nako,
Nisulod’s espiritu ko;
Nga S’ya, Amahang na’s Anak,
Bulahang pahat ko’s sulod.
6
Amahan maoy tinubdan,
Anak m’oy pagpadayag N’ya;
Espiritu inagay N’ya,
Realidad sa sulod ko.
7
Amahan nianhi’s Anak
Aron Dios mapadayag’s tawo;
Anak Espiritu nisu’d,
Mailhan nang Dios sa sulod.
8
Anak gilaraw’s Amahan
Nga mag-una’s tanang butang,
Ulo’s Anak ang Amahan
Ipasakop Kan’ya’ng tanan.
9
Esp’ritu nagtinguha gyud
Nga ang Anak mahimaya,
S’ya gipadayag N’ya nako,
Aron S’ya pamatud-an gyud.
10
Esp’ritu kahingpitan Mo,
Magdawat’s pagsimba’s sulod;
Kon kadato Mo pa’muslan
Kontakon ko S’ya’s espiritu.
11
Kon simbahon Ka’s esp’ritu,
Mabuhi’g mag-ampo ni’ni,
Espiritu matandog ko
Mapahimuslan Ka gayud.