Kalinaw, Ikawng tinubdan

1
Kalinaw, Ikawng tinubdan,
Pagkaigo sa gugma Mo;
Ikawng tabang ug dangpanan,
Lig-on ko kon akoa Ka;
Sala, kaulaw’g kasubo,
Sa ngalan Mo ako motago.
2
Pagkamao Mo m’oy tanan,
Pahulay ko’g kahupayan;
Tambal sa kagul-anan ko;
Kalinaw ko’g kaayohan;
Purongpurong ug himaya,
Panahon sa kaulawan.
3
Sa kawalad-on, m’oy sangkap,
Sa kaluyahon, m’oy gahum;
Sa gapos ko, kagawasan;
Kahayag ko’s kangitngitan,
Mabuhi man o mamatay,
S’yang kalipayng di maasoy.