Napalgang labing bililhon

1
Napalgang labing bililhon,
Nag-awit’s kalipay;
Moawit gyud kay naako,
O unsa nga Cristo!
2
Cordero’s Dios ang Cristo ko,
Kal’wasan ’yang dala,
Adlaw’s Pagkamatarung S’ya,
Pako makaayo.
3
Kahoy sa Kinabuhi S’ya,
Hitik’s bungang tam-is;
Kagutom ko ’yang gitagbaw,
Kan-on matag adlaw.
4
Cristo ko Batong gihampak,
Buhing tubig nibugwak;
Tuboran S’ya’s kasingkasing,
Nagkuha’s kauhaw.
5
Kinabuhi S’ya’g kalipay,
Kahimsog, dalan ko,
Kalinaw, paglaum, pahuway,
Himaya’g kadato.
6
Kaalam, gahum, katarung,
Garbo’g kadaugan,
Katubsanan, kamat’oran
Ug pagkabalaan.
7
Manluluwas, Magbalantay,
Ginoo’g Manlalaban,
Magtatambag, Dios, Amahan,
Igsoon, Higala.
8
Capitan, Gwardya, ug Giya,
Magtutudlo, Ulo,
Pamanhonon ug Agalon
Nagpuyo’s sulod ko.
9
Sacerdote, Hari, Propeta,
Puno’s pagkakita;
Sacerdoteng tigpataliwa’,
Hari nga naggahum.
10
Mag-uugda’s pagtoo ko,
Maghihingpit usab,
Tigpatunga’g Kalig-onan,
Saksing kasaligan.
11
Cristo, dayong puloy-anan,
Yutang dato gayud;
Kuta, torre, tagoanan,
Dayong baruganan.
12
Igpahulay, bag-ong bulan,
Buntag ko ug adlaw,
Edad ko ug eternidad,
Wa gyuy pagkahanaw.
13
Pagsalig ko ug tinguha,
Matahum kaayo,
Katagbawan, kalipayan,
Nagtagbo sa tanan.
14
Cristo malangkubon’s tanan,
Unsay ingalan ko?
Sinugdan ug katapusan,
S’yang tanan sa tanan.
15
Kay naako S’yang bahandi,
Mag-awit’s kalipay;
Balikbalik kong awiton,
O unsa nga Cristo!