Kinabuhi ihalad

1
Kinabuhi ihalad,
Kanimo, O Ginoo;
Tanang takna’g adlaw ko,
Way hunong magdayeg Nimo,
Way hunong magdayeg Nimo.
2
Kamot ko palihoka
Sa sugo’s Imong gugma;
Tiil ko padagana,
Sa Maayong Balita,
Sa Maayong Balita.
3
Tingog ko paawita,
Alang lamang’s Hari ko;
Mga ngabil mapuno,
Sa wali gikan Nimo,
Sa wali gikan Nimo.
4
Salapi ba’g bulawan,
Di Ka nako hikawan;
Kusog ko ug kaalam,
Gamita’s nahimut-an,
Gamita’s nahimut-an.
5
Himoang pagbuot ko,
Maimo, O Ginoo!
Kasingkasing ihalad,
Mahimo Mo nga trono,
Mahimo Mo nga trono.
6
Paghigugma ibubo
Sa Imo nga tiilan;
Kaugalingon ug tanan,
Ihalad alang Nimo,
Ihalad alang Nimo.