Daygon Ikaw, Amahan

1
Daygon Ikaw, Amahan,
Tumong mi’s grasya Mo;
Alang’s Imong kalipay,
Nia’s presensya Mo.
Gitiman-an Mong daan
Nga alang’s himaya,
Mag-uban mi ni Cristo,
Nga Pinalangga Mo.
2
Ikaw ra, O Amahan
Makatuga namo
Diha sa Imong Anak
Sa Espiritu Mo;
Imo na mi’g mag-uban
Ni Cristo’s himaya,
Magsidlak’s dagway Niya,
Hangtud’s dayon, Amen!